line company

ร่วมงานกับเรา / Job Opportunity 

รับสมัครตำแหน่งงานดังนี้
  • Sales Executive จำนวน 2 ตำแหน่ง ประจำกรุงเทพฯ

    คุณสมบัติ
    -
    เพศ หญิง / ชาย  อายุระหว่าง 22 - 35  ปี
    -
    วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา,สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ,สาขาพันธุศาสตร์,สาขาจุลชีววิทยา,หรือ สาขาอื่นที่ใกล้เคียง
    - สามารถ  ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
    -
    มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น  ความขยัน และมีความรับผิดชอบในการทำงาน 
    -
    รักในงานขาย และมีประสบการณ์ในการขายหน่วยงานรัฐหรือเอกชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    -
    เป็นผู้แทนขายในเขต กทม.
    -
    มีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • Sales Executive 1 ตำแหน่ง ประจำสาขาเชียงใหม่

    คุณสมบัติ            
    -
    เพศ หญิง / ชาย  อายุระหว่าง 22 - 35  ปี
    -
    วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา,สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ,สาขาพันธุศาสตร์,สาขาจุลชีววิทยา,หรือ สาขาอื่นที่ใกล้เคียง
    - สามารถ  ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
    -
    มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น  ความขยัน และมีความรับผิดชอบในการทำงาน 
    -
    รักในงานขาย และมีประสบการณ์ในการขายหน่วยงานรัฐหรือเอกชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    -
    มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - มีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • Sales Executive 1 ตำแหน่ง ประจำสาขาขอนแก่น

    คุณสมบัติ            
    -
    เพศ หญิง / ชาย  อายุระหว่าง 22 - 35  ปี
    -
    วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา,สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ,สาขาพันธุศาสตร์,สาขาจุลชีววิทยา,หรือ สาขาอื่นที่ใกล้เคียง
    - สามารถ  ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
    -
    มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น  ความขยัน และมีความรับผิดชอบในการทำงาน 
    -
    รักในงานขาย และมีประสบการณ์ในการขายหน่วยงานรัฐหรือเอกชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ภาคอีสาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - มีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • Product Specialist 1 ตำแหน่ง

    คุณสมบัติ            
    - ชาย/หญิง (ชายต้องพ้นพันธะการเกณฑ์ทหารแล้ว)

    - วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา,สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ,สาขาพันธุศาสตร์,สาขาจุลชีววิทยา,หรือ สาขาอื่นที่ใกล้เคียง

    - หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    - สามารถเดินทางและพักต่างจังหวัดได้

    - หากมียานพาหนะจะพิจารณาเป็นพิเศษ


ติดต่อสมัครงาน คุณธัชวัชร์
บริษัท แล็บโฟกัส จำกัด
118 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02 948-3306 แฟกซ์ 02 948-3471
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมัครงานออนไลน์