งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 7 (The 7th AG-BIO/PERDO Graduate Conference) ณ ศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559